Tag SP7731CEB_sp7731c_c7367_fwvga_6.0_C7367_TG_R8_DIBAI_324_FW_NOGPS_B1_V01.01.B04_Venus_R7